§ 1. Nazwa i siedziba związku

Pkt.1. Nazwą związku jest „Polsk forening i Sønderborg”.
Pkt.2. Siedzibą związku jest Sønderborg Kommune, a adresem związku jest adres przewodniczącego.

§ 2. Cel związku

Pkt.1 Celem związku jest:
1. Zrzeszanie wszystkich Polaków mieszkających w Sønderborg i okolicach (Alsund kommuner).
2. Wzmacnianie i rozszerzanie przyjaźni i kontaktów miedzy Polakami poprzez działalność kulturalna i sportowa.
3. Działalność mająca na celu wspieranie dzieci i młodzieży polskiej w nauce języka polskiego, polskiej kultury i tradycji.
4. Nawiązywanie kontaktów z innymi organizacjami polonijnymi w Danii i za granicą.
5. Poszerzenie wiedzy o kulturze i tradycji Danii.

§ 3. Członkostwo

Pkt.1 Członkiem związku może zostać każdy, kto chce pracować nad realizacja celów związku.
Pkt.2. Aby zostać członkiem związku należy zgłosić się do przewodniczącego, zastępcy lub skarbnika. Członkostwo jest ważne po wpłaceniu składki na dany rok finansowy.
Pkt.3. Wycofanie członkostwa związku należy zgłosić do jednego z członków zarządu i następuje z upływem roku finansowego.
Pkt.4. Członkowie płacą składkę w wysokości ustalonej na ostatnim zebraniu ogólnym związku.

§ 4. Zebranie ogólne

Pkt.1. Najwyższą władzą związku jest zebranie ogólne.
Pkt.2. Zwyczajne zebranie ogólne odbywa się raz w roku na przełomie stycznia i lutego. Zwołuje się je listownie drogą mailową, na co najmniej 3 tygodnie przed wyznaczonym terminem załączając porządek dzienny.
Pkt.3. Upoważnieni do udziału w głosowaniu są wszyscy członkowie którzy opłacili składkę na rok bierzący bądź poprzedzający. Głosowanie przez upoważnienie nie jest możliwe.
Pkt.4. Porządek dzienny zwyczajnego zebrania ogólnego powinien jako minimum zawierać następujące punkty:
1. Wybór członków – jedna osoba do liczenia głosów, druga osoba do prowadzenia zebrania.
2. Sprawozdanie przewodniczącego związku z ostatniego roku.
3. Przedstawienie i zatwierdzenie budżetu związku.
4. Rozpatrzenie zgłoszonych wniosków.
5. Ustalenie składki członkowskiej.
6. Wybór do zarządu związku – 3 osoby z zarządu co roku podlegają wyborom.
7. Wybór rewizora i Przewodniczącego (ustala zebranie ogólne)
8. Inne.
Pkt.5. Wnioski do rozpatrzenia na zebraniu ogólnym należy zgłosić do zarządu najpóźniej na 8 dni przed zebraniem. Wnioski dotyczące zmian w statucie należy zgłosić zarządowi najpóźniej na miesiąc przed zakończeniem miesiąca w którym ma odbyć się zebranie ogólne.
Pkt.6. Zebranie ogólne jest prowadzone przez wybrana do tego celu osobę, która nie może być członkiem zarządu.
Pkt.7. Zebranie ogólne podejmuje decyzje większością ważnych głosów (polową plus jednym głosem), głosując przez podniesienie ręki. Glosowanie pisemne może być przeprowadzone jeśli choć jeden członek związku wyraża takie życzenie.

§ 5. Nadzwyczajne zebranie ogólne

Pkt.1. Nadzwyczajne zebranie ogólne może być zwołane, gdy zarząd związku uzna to za konieczne i musi być zwołane jeśli co najmniej 1/3 członków związku złoży uzasadniony pisemny wniosek do przewodniczącego. W takim przypadku należy odbyć zebranie ogólne najpóźniej 4 tygodnie po odebraniu wniosku przez przewodniczącego.
Pkt.2. Zawiadomienie o nadzwyczajnym zebraniu ogólnym musi odbyć się co najmniej na 2 tygodnie przed wyznaczona data zebrania.

§ 6. Zarządzanie pracą związku

Pkt.1. Zarządzaniem pracą związku zajmuje się zarząd, który oprócz przewodniczącego składa się z 6 członków.Zarząd jest wybierany przez zebranie ogólne. Przewodniczący związku jest wybierany na zebraniu ogólnym.
Pkt.2. Zarząd kieruje praca związku zgodnie z obowiązującym statutem i decyzjami podjętymi przez zebranie ogólne.
Pkt.3. Najpóźniej po 14 dniach od zebrania ogólnego należy odbyć zebranie zarządu, na którym spośród członków zarządu wybiera się zastępcę, skarbnika, sekretarza. Wybór jest ważny do następnego zebrania ogólnego.
Pkt.4. Zarząd sam ustala swoją działalność. Zarząd może wyznaczyć grupy do wykonania konkretnych zadań.
Pkt.5. Zebraniami zarządu kieruje przewodniczący związku, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.
Pkt.6. Zarząd może podejmować decyzje przy obecności co najmniej 4 członków zarządu.

§ 7. Finanse i kontrola finansowa

Pkt.1 Budżet związku prowadzi się w stosunku do roku kalendarzowego. Rok finansowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
Pkt.2. Zarząd odpowiada za finanse związku przed zebraniem ogólnym.
Pkt.3. Budżet jest prowadzony przez skarbnika, który prowadzi również spis członków związku.
Pkt.4. Budżet jest kontrolowany przez wybranego na zebraniu ogólnym rewizora.

§ 8. Zasady reprezentacji i odpowiedzialności prawnej

Pkt.1. Związek jest reprezentowany prawnie podpisem przewodniczącego i co najmniej jednego członka zarządu. Związek nie może zaciągać długów ani sprzedawać nieruchomości.
Pkt.2 . Członkowie związku nie odpowiadają osobiście za zobowiązania podjęte przez związek.

§ 9. Zmiany w statucie

Pkt.1. Zmian w statucie można dokonać tylko większością 2/3 głosów na zebraniu ogólnym, gdzie zmiana jest zaznaczona w porządku dziennym zebrania.
Pkt.2 Zmiany w statucie obowiązują od dnia zebrania ogólnego, an którym zostały przyjęte.

§ 10. Rozwiązanie związku

Pkt.1. Rozwiązanie związku może odbyć się tylko większością 2/3 głosów w glosowaniu na dwóch kolejnych zebraniach ogólnych, z których jedno musi być zebraniem zwyczajnym.
Pkt.2. W przypadku rozwiązania związku , własność finansowa związku przypada innym organizacjom polonijnym w Danii, według ustaleń podjętych na zebraniu rozwiązującym związek.

§ 11. Data zatwierdzenia statutu

Pkt.1. Statut przyjęto na zebraniu walnym związku dnia 4.02.2017