Statut "Polskiego Związku w Soenderborgu"

§ 1. Nazwa i siedziba związku

Stk.1. Nazwa zwiazku jest „Polsk forening i Sønderborg

Stk.2. Siedziba zwiazku jest Sønderborg Kommune, a adresem zwiazku jest adres przewodniczacego.

§ 2. Cel związku

Stk.1 Celem zwiazku jest:

 • Zrzeszanie wszystkich Polakøw mieszkajacych w Sønderborg i okolicach (Alsund kommuner)
 • macnianie i rozszerzanie przyjazni i kontaktøw miedzy Polakami poprzez dzialalnosc kulturalna i sportowa
 • Dzialalnosc majaca na celu wspieranie dzieci i mlodziezy polskiej w nauce jezyka polskiego , polskiej kultury i tradycji
 • Nawiazywanie kontaktøw z innymi organizacjami polonijnymi w danii i za granica
 • Poszerzenie wiedzy o kulturze i tradycji Danii. 

§ 3. Członkowstwo

Stk.1 Czlonkiem zwiazku moze zostac kazdy, kto chce pracowac nad realizacja celu zwiazku.

Stk.2. Aby zostac czlonkiem zwiazku nalezy zglosic sie do przewodniczacego , zastepcy lub skarbnika. Czlonkowstwo jest wazne po wplaceniu skladki na dany rok finansowy.

Stk.3. Wycofanie czlonkowstwa zwiazku nalezy zglosic do jednego z czlonkøw zarzadu i nastepuje z uplywem roku finansowego.

Stk.4. Czlonkowie placa skladke ustalona na zebraniu ogølnym zwiazku. Skladka jest wplacana z gøry przed kazdym nowym rokiem finansowym.

§ 4. Zebranie ogólne

Stk.1. Najwyzsza wladza zwiazku jest zebranie ogólne.

Stk.2. Zwyczajne zebranie ogølne odbywa sie raz w roku w koncu lutego/stycznia i zwoluje sie listownie na co najmniej 3 tygodnie przed wyznaczonym terminem zalaczajac porzadek dzienny.

Stk.3. Upowaznieni do udzialu w zebraniu ogølnym i glosowaniu sa wszyscy czlonkowie, ktørzy najpøzniej na tydzien przed dniem zebrania zaplacili aktualna skladke czlonkowska. Glosowanie przez upowaznienie nie jest mozliwe.

Stk.4. Porzadek dzienny zwyczajnego zebrania ogølnego powinien jako minimum zawierac nastepujace punkty:

 1. Wybór czlonków – jedna osoba do liczenia glosøw, druga osoba do prowadzenia zebrania.
 2. Sprawozdanie przewodniczacego zwiazku z ostatniego roku.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie budzetu zwiazku.
 4. Rozpatrzenie zgloszonych wnioskøw.
 5. Ustalenie skladki czlonkowskiej.
 6. Wybør do zarzadu zwiazku – 3 osoby z zarzadu co roku podlegaja wyborom.
 7. Wybór rewizora i Przewodniczącego (ustala zebranie ogólne)
 8. Inne.

Stk.5. Wnioski do rozpatrzenia na zebraniu ogølnym nalezy zglosic do zarzadu najpozniej na 8 dni przed zebraniem. Wnioski dotyczace zmian w statucie nalezy zglosic zarzadowi najpozniej na miesiac przed zakonczeniem miesiaca w ktørym ma odbyc sie zebranie ogølne.

Stk.6. Zebranie ogølne jest prowadzone przez wybrana do tego celu osobe , ktøra nie jmoze byc czlonkiem zarzadu.

Stk.7. Zebranie ogølne podejmuje decyzje wiekszoscia waznych glosøw ( polowa plus jednym glosem ), glosujac przez podniesienie reki. Glosowanie pisemne moze byc przeprowadzone jesli choc jeden czlonek zwiazku wyraza takie zyczenie.

§ 5. Nadzwyczajne zebranie ogólne

Stk.1. Nadzwyczajne zebranie ogølne moze byc zwolane, gdy zarzad zwiazku uzna to za konieczne i musi byc zwolane jesli conajmniej 1/3 czlonkøw zwiazku zlozy uzasadniony pisemny wniosek do przewodniczacego. W takim przypadku nalezy odbyc zebranie ogølne najpozniej 4 tygodnie po odebraniu wniosku przez przewodniczacego.

Stk.2. Zawiadomienie o nadzwyczajnym zebraniu ogølnym musi odbyc sie conajmniej na 2 tygodnie przed wyznaczona data zebrania.

§ 6. Zarządzanie pracą związku

Stk.1. Zarzadzaniem praca zwiazku zajmuje sie zarzad , ktøry oprocz przewodniczacego sklada sie z 5 czlonkøw. Zarzad jest wybierany przez zebranie ogølne na okres 2 lat, w ten sposøb, ze co rok wybiera sie 3 czlonków. Przewodniczacy zwiazku jest wybierany na zebraniu ogølnym.

Stk.2. Zarzad kieruje praca zwiazku zgodnie z obowiazujacym statutem i decyzjami podjetymi przez zebranie ogølne.

Stk.3. Najpozniej po 14 dniach od wyborow nalezy odbyc zebranie zarzadu, an ktørym sposrod czlonkøw zarzadu wybiera sie zastepce, skarbnika, sekretarza. Wybor jest wazny do nastepnego zebrania ogølnego.

Stk.4. Zarzad sam ustala swoja dzialalnosc. Zarzad moze wyznaczyc grupy do wykonania konkretnych zadan.

Stk.5. Zebraniami zarzadu kieruje przewodniczacy zwiazku, a w razie jego nieobecnosci zastepca przewodniczacego.

Stk.6. zarzad moze podejmowac decyzje przy obecnosci co najmniej 4 czlonkow.

§ 7. Finanse i kontrola finansowa

Stk.1 Budżet związku prowadzi sie w stosunku do roku kalendarzowego.

Stk.2. Zarząd odpowiada za finanse zwiazku przed zebraniem ogólnym.

Stk.3. Budżet jest prowadzony przez skarbnika, ktøry prowadzi również spis czlonków związku.

Stk.4. Budżet jest kontrolowany przez wybranego na zebraniu ogólnym rewizora.

§ 8. Zasady reprezentacji i odpowiedzialności prawnej

Stk.1. Zwiazek jest reprezentowany prawnie podpisem przewodniczacego i conajmniej jednego czlonka zarzadu. Związek nie moze zaciagac dlugów ani sprzedawać nieruchomości.

Stk.2 . Czlonkowie zwiazku nie odpowiadaja osobiscie za zobowiazania podjete przez zwiazek.

§ 9. Zmiany w statucie

Stk.1. Zmian w statucie mozna dokonac tylko wiekszoscia 2/3 glosów na zebraniu ogølnym, gdzie zmiana jest zaznaczona w porzadku dziennym zebrania.

Stk.2 Zmiany w statucie obowiazuja od dnia zebrania ogølnego, an ktørym zostaly przyjete.

§ 10. Rozwiazanie związku

Stk.1. Rozwiazanie zwiazku moze odbyc sie tylko wiekszoscia 2/3 glosów w glosowaniu na dwøch kolejnychzebraniach ogølnych, z których jedno musi byc zebraniem zwyczajnym.

Stk.2. W przypadku rozwiazania zwiazku , wlasnosc finansowa zwiazku przypada innym organizacjom polonijnym w Danii, wedlug ustalen podjetych na zebraniu rozwiazujacym zwiazek.

§ 11. Data zatwierdzenia statutu

Stk.1. Statut przyjeto na zebraniu organizacyjnym zwiazku dnia 10. lutego 2004.